Tựa truyện đang chọn: Black Clover


Hiện lỗi ẩn
ID# Tình trạng: Loại lỗi: Tiêu đề: Người gửi: Phụ trách: Ngày: Mức độ lỗi: Tập:
2

0

Lỗi mới
Kỹ - Mỹ Lỗi Morrat trang 29 Anonymous 18/03/2021 3 20
1

3

Đang tổng hợp
Kỹ - Mỹ Lỗi Morrat trang 75 admin 18/03/2021 3 20