Tựa truyện đang chọn: Black Clover

ID# 2 Lỗi Morrat trang 29
Tình trạng: Lỗi mới Tập: 20 Mức độ lỗi: 3
Người phụ trách: Người báo lỗi: File đính kèm: 160646050_490619832071429_4719613279985001049_n.jpg
Loại lỗi: Kỹ - Mỹ Thời gian báo lỗi:
18/03/2021 16:51:51 UTC
Lần cập nhật cuối:
18/03/2021 16:52:58 UTC
Mô tả: Dư 1 chữ "ra"

Ghi chú ID# 1:

User: admin Gửi lên: 18/03/2021
Ghi chú: Edited description.