Tựa truyện đang chọn: Black Clover

ID# 1 Lỗi Morrat trang 75
Tình trạng: Đang tổng hợp Tập: 20 Mức độ lỗi: 3
Người phụ trách: Người báo lỗi: admin File đính kèm: 160921392_433625707709061_7880421132494520967_n.jpg
Loại lỗi: Kỹ - Mỹ Thời gian báo lỗi:
18/03/2021 16:18:49 UTC
Lần cập nhật cuối:
19/03/2021 06:56:12 UTC
Mô tả: Sắp chữ sai thứ tự:
... lần thứ sẽ 3 bị...

Ghi chú ID# 2:

User: admin Gửi lên: 19/03/2021
Ghi chú: Updated status to Đang tổng hợp from Lỗi mới.